Hopeapuiston henkilöstö

Hopeapuiston hoitohenkilökunnan pätevyysvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan peruskoulutus. Työntekijä on rekisteröity Valviran Suosikki-tietokantaan. Lain mukainen pätevyys varmistaa sen, että sosiaalihuollon ammattihenkilöillä on ammattitoiminnan edellyttämä koulutus, riittävä ammatillinen pätevyys ja ammattitoiminnan edellyttämät valmiudet sekä mahdollisuus kehittää ja ylläpitää ammattitaitoaan. Meillä jokaisen erityisosaaminen antaa parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen. Hopeapuistossa voi opiskella ammattiin oppisopimuksella. Myös eri alojen opiskelijoita on palvelukodissa työssä oppimisjaksolla ja suorittamassa näyttöjä.

Koulutuspohja

Hopeapuistossa on moniammatillinen henkilöstörakenne. Henkilökuntaan kuuluu sairaanhoitajia, lähihoitajia, fysioterapeutti, laitoshuoltaja ja kokki.

Muu koulutus

Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään säännöllisillä koulutuksilla ja työnohjauksella. Henkilöstön koulutukset perustuvat asiakkaiden palveluiden tarpeisiin, toimintaympäristön muutoksiin ja lakimuutoksiin. Hyvällä koulutuksella ja riittävällä perehdytyksellä varmistetaan se, että asukkaamme saavat hyvää, laadukasta palvelua. Kannustamme muutoshalukkuuteen ja henkilökohtaiseen uudistumiseen. Koulutukset toteutetaan sekä sisäisenä että ulkoisena koulutuksena. Sisäinen koulutus on Hopeapuiston itsensä organisoimaa koulutusta henkilöstölle. Sisäisiä koulutuksia järjestetään tarpeen mukaan. Tavoitteena on koko henkilöstön kouluttaminen vuosittain sekä ajankohtaisten asioiden päivittäminen koulutussuunnitelman mukaisesti. Ulkoiset koulutukset suunnitellaan kehityskeskustelujen sekä asukaslähtöisten tarpeiden perusteella.

Tyhy-toiminta

Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan mm. varhaisen tuen mallilla, työterveyshuollon palveluilla, työnohjauksella, kehityskeskusteluilla sekä koulutuksilla. Henkilökunta pystyy vaikuttamaan autonomisen/ergonomisen työvuorosuunnittelun kautta vapaa-ajan ja työn yhteensovittamiseen. Työturvallisuudesta huolehditaan koulutuksilla, riskien arvioinnilla sekä toimintaohjeilla. Henkilöstön työhyvinvointia on selvitetty työhyvinvointikyselyllä.